inspektor ds. ppoż w Wydziale Kontroli Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w Kętrzynie

 

 

KOMENDANT WARMIŃSKO- MAZURSKIEGO ODDZIAŁU STRAŻY GRANICZNEJ

W KĘTRZYNIE

jest zainteresowany pozyskaniem kandydata/ki na stanowisko

inspektor do spraw ppoż 

w Wydziale Kontroli

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych wynosi co najmniej 6%

Wymiar etatu: 1

 Liczba stanowisk pracy: 1

Rodzaj umowy: na czas określony

System rozkładu czasu pracy: podstawowy

 

System wynagradzania: miesięczny

 

Główne obowiązki na stanowisku pracy

- przeprowadzanie czynności kontrolnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej w komendzie oddziału i jego jednostkach organizacyjnych, a także prowadzenie dokumentacji i przedstawianie wniosków w tym zakresie Komendantowi Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej,

- określanie rodzaju i miejsca rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego, w tym także instrukcji przeciwpożarowych, znaków ewakuacyjnych i tablic informacyjnych z zakresu ochrony przeciwpożarowej oraz kontrolowanie przestrzegania terminów legalizacji i przeglądu sprzętu gaśniczego,

- prowadzenie wstępnych szkoleń z zakresu ochrony ppoż celem zapoznania funkcjonariuszy SG i pracowników z przepisami przeciwpożarowymi w tym informuje o sposobach postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejsca zagrożenia celem wypełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa oraz wskazania trybu postępowania w przypadku zagrożenia pożarem,

- współpracowanie z komórkami organizacyjnymi komendy oddziału przy opracowywaniu szczególnych zasad zabezpieczenia przeciwpożarowego prac pożarowo niebezpiecznych oraz kontrolowanie ich przestrzegania,

- kontrolowanie stanu zaopatrzenia wodnego oraz stanu dróg pożarowych i dojazdów do punktu czerpania wody,

- nadzorowanie terminowego prowadzenia przez służby techniczne przeglądów i konserwacji urządzeń i instalacji elektrycznych, odgromowych, grzewczych, wentylacyjnych, kominowych i urządzeń przeciwpożarowych,

- prowadzenie rejestru pożarów i innych miejscowych zagrożeń, a także opracowywanie i przekazywanie Komendantowi Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej pisemnych meldunków o pożarach i innych miejscowych zagrożeniach,

- opracowywanie i  przedkładanie Komendantowi Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej rocznej oceny stanu ochrony przeciwpożarowej w oddziale wraz z wnioskami dotyczącymi podniesienia poziomu bezpieczeństwa przeciwpożarowego oraz proponowanie zaleceń do realizacji.

 

Warunki pracy:

Stanowisko pracy zlokalizowane jest na pierwszym piętrze budynku wielokondygnacyjnego kompleksu koszarowego komendy oddziału. Dojścia i dojazdy utwardzone, budynek posiada bariery architektoniczne (schody, brak wind) dla osób ze stopniem niepełnosprawności, brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia pracy spełniają wymagania stanowisk pracy stałej, na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe. Ryzyko zawodowe na poziomie akceptowalnym.
Praca administracyjno-biurowa 8 godzin na dobę. Występują częste wyjazdy w teren do jednostek 

organizacyjnych W-MOSG. Praca wymaga znajomości przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Wymagana jest bardzo dobra znajomość obsługi komputera. Czas pracy na komputerze około 4 godzin dziennie. Podczas przeprowadzania kontroli w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców istnieje potencjalne narażenie na czynniki biologiczne. Stres w chwilach zagrożenia przy współodpowiedzialności za ludzi i mienie podczas pożaru.

 

Wymagania niezbędne

Wykształcenie: średnie i uprawnienia inspektora ochrony przeciwpożarowej lub kwalifikacje do wykonywania zawodu technika pożarnictwa,

 

- znajomość ustawy o ochronie przeciwpożarowej i rozporządzeń wykonawczych oraz innych przepisów dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego,

- asertywność,

- umiejętność argumentowania,

- umiejętność pracy w zespole,

- komunikatywność.

- posiadanie obywatelstwa polskiego,

- korzystanie z pełni praw publicznych,

- nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe.

 

Doświadczenie zawodowe: 18 miesięcy

w wykonywaniu czynności z zakresu ochrony przeciwpożarowej.

 

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

- życiorys/CV i list motywacyjny,

- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie doświadczenia zawodowego /stażu pracy,

- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Dokumenty należy składać  od dn. 28.09.2016r. do dn. 12.10. 2016 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

 

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego

ul. gen. Wł. Sikorskiego 78

11-400 Kętrzyn

BIURO PODAWCZE

 

INNE INFORMACJE:

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Umowa o pracę na czas określony. Wynagrodzenie miesięczne brutto: zasadnicze na okres trwania umowy o pracę na czas określony: ok. 2.196,00 zł brutto.

Dokumenty można składać osobiście w Biurze Podawczym lub nadsyłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego). Wymagane dokumenty takie jak: list motywacyjny, życiorys/CV  i oświadczenia winny być opatrzone datą i czytelnym podpisem kandydata/kandydatki. Ponadto treść wymaganych oświadczeń winna być zgodna z treścią zawartą w ogłoszeniu. Lista kandydatów/kandydatek spełniających wymagania formalne zostanie zamieszczona w BIP W-MOSG.

Osoby spełniające wymagania formalne, zostaną powiadomione pisemnie o dalszych czynnościach kwalifikacyjnych. Oferty odrzucone na wstępie lub oferty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, po zakończonej procedurze kwalifikacyjnej ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

 

Inne informacje:

Preferowana forma kontaktu: telefoniczna

Imię i nazwisko pracodawcy lub osoby wskazanej do kontaktów w sprawie oferty pracy:  Pani Teresa Żygadło – specjalista Referatu ds. Pracowników Sekcji Spraw Osobowych Wydziału Kadr  i Szkolenia, nr telefonu (89) 750 30 83. Częstotliwość kontaktów z osobą wskazaną przez pracodawcę: od poniedziałku  do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

 

Metryczka

Data publikacji : 28.09.2016
Data modyfikacji : 27.09.2016
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Teresa Żygadło
Osoba udostępniająca informację:
Teresa Żygadło
Osoba modyfikująca informację:
Teresa Żygadło
do góry