starszy referent w Kancelarii Jawnej Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji

nabór na stanowisko w korpusie służby cywilnej

starszy referent

w Kancelarii Jawnej

Sekcji Ochrony Dokumentacji

Wydziału Ochrony Informacji

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnychw urzędzie, w rozumieniu przepisówo rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie

im.gen.bryg. Stefana Pasławskiego
ul. gen. Władysława Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn

 

Miejsce pracy: Kętrzyn

 

Rodzaj umowy: na czas określony

System rozkładu czasu pracy: podstawowy

 

System wynagradzania: miesięczny

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

- prowadzenie urządzeń ewidencyjnych w kancelarii zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- bieżące wykonywanie czynności kancelaryjnych w zakresie przyjmowania, rejestrowania, przechowywania, przekazywania, wysyłania i udostępniania dokumentów oraz wydawnictw wg zasad obowiązujących w przepisach,

- wykonywanie czynności kancelaryjnych w zakresie zadań funkcjonalnych kancelarii jawnej związanych z obsługą faksu w zakresie wysyłania i odbierania dokumentów jawnych oraz monitorowania wpływu dokumentów do oddziału przy wykorzystaniu skrzynki podawczej platformy E-PUAP,

- bieżące informowanie poszczególnych wykonawców o wpłynięciu korespondencji oraz dokonywanie terminowego jej rozdziału, w tym skanowanie i przesyłanie do adresatów,

- zabezpieczanie pracy kancelaryjnej funkcjonariuszom i pracownikom korzystającym z dokumentów jawnych w wydzielonym pomieszczeniu kancelarii,

- rozliczanie funkcjonariuszy i pracowników oddziału z dokumentów jawnych w przypadku rozwiązania stosunku służbowego (pracy) lub przeniesienia do służby (pracy) w innej jednostce (komórce) organizacyjnej,

- przyjmowanie i przechowywanie kluczy zapasowych do szaf metalowych i pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia, zgodnie z Książką ewidencji kluczy oraz udostępnianie po uzyskaniu zgody Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji lub Kierownika Sekcji Ochrony Fizycznej,

- realizowanie czynności związanych z przygotowaniem kancelarii do wewnętrznej kontroli posiadanych dokumentów.

 

Warunki pracy

Stanowisko pracy zlokalizowane jest na pierwszym piętrze budynku wielokondygnacyjnego kompleksu koszarowego komendy oddziału. Dojścia i dojazdy utwardzone, budynek posiada bariery architektoniczne (schody, brak wind) dla osób ze stopniem niepełnosprawności, brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia pracy spełniają wymagania stanowisk pracy stałej, na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe. Ryzyko zawodowe na poziomie akceptowalnym.
Pracownik wykonuje prace administracyjno-biurowe w wymiarze 8 godzin na dobę związane z wytwarzaniem dokumentów jawnych poprzez: sprawowanie nadzoru nad stroną formalną wykonanych dokumentów. Prace związane z ewidencjonowaniem dokumentów jawnych poprzez wypełnianie właściwych rubryk w urządzeniach ewidencyjnych, wchodzących i wychodzących. Prace związane z obiegiem dokumentów jawnych poprzez: dostarczanie dokumentów do adresatów usytuowanych na różnych piętrach budynków komendy oddziału, telefoniczne powiadamianie interesantów, wydawanie dokumentów interesantom za pokwitowaniem we właściwym urządzeniu ewidencyjnym.

Występują kontakty zewnętrzne z interesantami składającymi dokumenty w zakresie naboru do służby i pracy, zamówień publicznych i innych spraw dotyczących kontaktów zewnętrznych urzędu celem potwierdzenia odebrania przesyłek.

 

WYMAGANIA NIEZBĘDNE

wykształcenie: średnie

- znajomość przepisów związanych z wytwarzaniem i obiegiem dokumentów

  jawnych (ustaw, rozporządzeń, zarządzeń, decyzji),

- umiejętność pracy w zespole,

- komunikatywność,

- umiejętność obsługi urządzeń biurowych,

- posiadanie obywatelstwa polskiego,

- korzystanie z pełni praw publicznych,

- nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

wymagania dodatkowe 

- udokumentowane 6 miesięczne doświadczenie zawodowe w pracy biurowej.

 

DOKUMENTY I OŚWIADCZENIA NIEZBĘDNE

- życiorys/CV i list motywacyjny,

- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,

- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego /stażu pracy,

- oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru,

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

 

Dokumenty należy składać  od dn. 13 października 2016r. do dn. 28 października 2016 r.

Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu

 

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej

im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego

ul. gen. Wł. Sikorskiego 78

11-400 Kętrzyn

BIURO PODAWCZE

 

INNE INFORMACJE:

 Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Umowa o pracę na czas określony. Wynagrodzenie miesięczne brutto: zasadnicze na okres trwania umowy o pracę na czas określony: ok. 1915 zł brutto.

Dokumenty można składać osobiście w Biurze Podawczym lub nadsyłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego). Wymagane dokumenty takie jak: list motywacyjny, życiorys/CV  i oświadczenia winny być opatrzone datą i czytelnym podpisem kandydata/kandydatki. Ponadto treść wymaganych oświadczeń winna być zgodna z treścią zawartą w ogłoszeniu. Lista kandydatów/kandydatek spełniających wymagania formalne zostanie zamieszczona w BIP W-MOSG.

Osoby spełniające wymagania formalne, zostaną powiadomione pisemnie o dalszych czynnościach kwalifikacyjnych. Oferty odrzucone na wstępie lub oferty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, po zakończonej procedurze kwalifikacyjnej ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

 

Inne informacje:

Preferowana forma kontaktu: telefoniczna

Imię i nazwisko pracodawcy lub osoby wskazanej do kontaktów w sprawie oferty pracy:  Pani Teresa Żygadło – specjalista Referatu ds. Pracowników Sekcji Spraw Osobowych Wydziału Kadr i Szkolenia, nr telefonu (89) 750 30 83.

Częstotliwość kontaktów z osobą wskazaną przez pracodawcę: od poniedziałku do piątku w godz. od 730 do 1530.

 

 

Metryczka

Data publikacji : 13.10.2016
Data modyfikacji : 13.10.2016
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Teresa Żygadło
Osoba udostępniająca informację:
Teresa Żygadło
Osoba modyfikująca informację:
Teresa Żygadło
do góry