starszy referent w Sekcji Prezydialnej Wydziału Koordynacji Działań

nabór w korpusie służby cywilnej

Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej
poszukuje kandydatów/tek na stanowisko:
starszy referent
w
Sekcji Prezydialnej
Wydziału Koordynacji Działań
 
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosił co najmniej 6%.
Wymiar etatu: 1

 Liczba stanowisk pracy: 1
 
Adres urzędu
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie
im.gen.bryg. Stefana Pasławskiego
ul. gen. Władysława Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn
 
Miejsce pracy: Kętrzyn
 
Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
•tworzenie projektów pism okolicznych, życzeń, podziękowań, korespondencji celem kształtowania pozytywnego wizerunku urzędu na zewnątrz,
•uczestniczenie w organizacji narad, spotkań, wizyt delegacji krajowych, uroczystości zewnętrznych i wewnętrznych oddziału celem sprawnego przebiegu,
•bieżące monitorowanie przedsięwzięć realizowanych przez terenowe organy administracji rządowej, samorządu terytorialnego oraz instytucje państwowe celem kształtowania pozytywnego wizerunku urzędu i formacji w środowisku i społeczeństwie,
•publikowanie na stronie intranetowej wewnętrznych aktów prawnych oraz przesyłanie ich właściwym adresatom celem zapewnienia właściwego obiegu informacji,
•bieżące prowadzenie elektronicznej ewidencji czasu pracy funkcjonariuszy oraz pracowników Sekcji Prezydialnej,
•archiwizowanie dokumentacji Wydziału Koordynacji Działań Sekcji Prezydialnej celem zapewnienia ich ochrony i prawidłowego wykorzystania,
•prowadzenie rocznych kart ewidencji obecności funkcjonariuszy Sekcji Prezydialnej.
 
Warunki pracy
Stanowisko pracy zlokalizowane jest na II piętrze budynku wielokondygnacyjnego kompleksu koszarowego komendy oddziału. Dojścia i dojazdy utwardzone, budynek posiada bariery architektoniczne (schody, brak wind) dla osób ze stopniem niepełnosprawności (dysfunkcją ruchową), brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.
Pomieszczenia pracy spełniają wymagania stanowisk pracy stałej, na stanowisku nie występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe lub uciążliwe dla zdrowia. Ryzyko zawodowe na poziomie akceptowalnym.   
Praca administracyjno-biurowa od poniedziałku do piątku w wymiarze 8 godzin na dobę i 40 godzin tygodniowo. Kilka razy w miesiącu występuje obsługa klientów zewnętrznych. Obsługa klientów zewnętrznych polega na kontaktach telefonicznych z Wydziałami promocji instytucji szczebla centralnego, wojewódzkiego i terenowego, uczestnikami spotkań, konferencji, narad Komendanta celem koordynacji działań promocyjnych.
Występuje stres podczas prowadzenia rozmów z klientami zewnętrznymi w sprawach dotyczących realizacji przedsięwzięć  promocyjnych, założeń projektów promocji Oddziału. 
 
Wymagania niezbędne:
•wykształcenie: średnie
•doświadczenie zawodowe: brak
•komunikatywność,
•znajomość zasad savoir-vivre,
•umiejętność organizacji pracy własnej,
•zdolność do samodzielnego wyszukiwania i zdobywania informacji w celu wykonywania zleconych zadań,
•umiejętność pracy w zespole,
•umiejętność obsługi komputera (sieć internet, edytory tekstu, program Power Point),
•posiadanie obywatelstwa polskiego
•korzystanie z pełni praw publicznych
•nieskazanie prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyśle przestępstwo skarbowe.
 
Wymagania dodatkowe:
•wykształcenie: wyższe,
•doświadczenie zawodowe: co najmniej 6 miesięcy doświadczenia w pracy w administracji publicznej,
•ogólna wiedza na temat struktury i działalności władz samorządowych.
 
Dokumenty i oświadczenia niezbędne:
•życiorys/CV i list motywacyjny,
•kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania niezbędnego w zakresie wykształcenia,
•oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego albo kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa,
•oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów naboru
•oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,
•oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
Dokumenty i oświadczenia dodatkowe:
•kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie wykształcenia,
•kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagania dodatkowego w zakresie doświadczenia zawodowego/stażu pracy.
 
Dokumenty należy składać od dn. 18.11.2017r. do dn. 28.11.2017r.
Decyduje data: stempla pocztowego / osobistego dostarczenia oferty do urzędu
 
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego
ul. gen. Wł. Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn
BIURO PODAWCZE (czynne całą dobę)

Inne Informacje:
Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną. Wynagrodzenie zasadnicze brutto: na okres trwania umowy o pracę na czas określony: ok. 2078,00 zł brutto + dodatek za wieloletnią pracę (członkowi korpusu służby cywilnej przysługuje dodatek za wieloletnią pracę w służbie cywilnej w wysokości wynoszącej po pięciu latach pracy 5% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego. Dodatek ten wzrasta o 1% za każdy dalszy rok pracy aż do osiągnięcia 20% miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego – art. 90 ust. 1-3 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o służbie cywilnej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1345 ze zm.). Dokumenty można składać osobiście w Biurze Podawczym lub nadsyłać za pośrednictwem poczty (decyduje data stempla pocztowego). Wymagane dokumenty takie jak: list motywacyjny, życiorys/CV i oświadczenia winny być opatrzone datą i czytelnym podpisem kandydata/kandydatki. Ponadto treść wymaganych oświadczeń winna być zgodna z treścią zawartą w ogłoszeniu. Wzory oświadczeń dla kandydatów do pracy w korpusie służby cywilnej są dostępne na stronie BiP W-MOSG w zakładkach: Wolne stanowiska pracy w służbie cywilnej/Wzory dokumentów oraz na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej w zakładkach: Służba/Praca/Wzór oświadczenia kandydata do pracy w korpusie służby cywilnej. Lista kandydatów/kandydatek spełniających wymagania formalne zostanie zamieszczona w BIP W-MOSG. Osoby spełniające wymagania formalne, zostaną powiadomione pisemnie o dalszych czynnościach kwalifikacyjnych. Oferty odrzucone na wstępie lub oferty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, po zakończonej procedurze kwalifikacyjnej ulegną komisyjnemu zniszczeniu.
Preferowana forma kontaktu: telefoniczna
Imię i nazwisko pracodawcy lub osoby wskazanej do kontaktów w sprawie oferty pracy: Pani Teresa Żygadło – specjalista Referatu ds. Pracowników Sekcji Spraw Osobowych Wydziału Kadr i Szkolenia, nr telefonu (89) 750 30 83.
Częstotliwość kontaktów z osobą wskazaną przez pracodawcę: od poniedziałku do piątku w godz. od 7.30 do 15.30.

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Metryczka

Data publikacji 18.11.2017
Data modyfikacji 17.11.2017
Podmiot udostępniający informację:
Straż Graniczna
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
T.Żygadło
Osoba udostępniająca informację:
Teresa Żygadło
Osoba modyfikująca informację:
Teresa Żygadło
do góry