Poniedziałek, 28 lipca 2014, data aktualizacji serwisu: 18.07.2014
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
Menu przedmiotowe
BIP.GOV.PL
Redakcja serwisu
Rejestr Zmian
Serwis odwiedziło:
703.652 osób

Oferty pracy

18.07.2014

inspektor w Sekcji Administracji Infrastruktury i Bezpieczeństwa w Wydziale Łączności i Informatyki

Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej

poszukuje kandydatów na stanowisko:

inspektor

w Sekcji Administracji Infrastruktury i Bezpieczeństwa w Wydziale Łączności i Informatyki

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

 Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie

 im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego
 ul. gen. bryg. Władysława Sikorskiego 78
 11-400 Kętrzyn

Miejsce wykonywania pracy: Kętrzyn

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

- samodzielne administrowanie siecią teleinformatyczną LAN oddziału i placówek W-MOSG  w zakresie podstawowej konfiguracji urządzeń i usług na podstawie zgłoszeń użytkowników. Nadzorowanie i monitorowanie bieżącej pracy urządzeń celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania sieci LAN. Reagowanie i diagnozowanie i usuwanie problemów, awarii związanych z funkcjonowaniem sieci,

- realizowanie czynności administratora sieci bezprzewodowej WLAN zainstalowanej w placówkach W-MOSG celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania i zabezpieczenia realizacji zadań ustawowych SG. Do szczegółowych zadań należy diagnozowanie problemów, zdarzeń, incydentów związanych z funkcjonowaniem sieci oraz urządzeń pracujących w sieci WLAN,

- realizowanie czynności zmierzających do usunięcia awarii, problemów pojawiających się podczas pracy urządzeń sieci. Dokonywanie analiz, interpretacji raportów, logów przesyłanych przez urządzenia,

- instalowanie, uruchamianie, konfiguracja komponentów sieciowych WAN i LAN, systemów, serwerów będących w dyspozycji sekcji celem zapewnienia użytkownikom odpowiednich usług teleinformatycznych,

- nadzorowanie i monitorowanie bieżącej pracy urządzeń będących w administracji sekcji oraz zgłaszanie uszkodzeń i awarii sprzętowych wg ustalonych zasad celem zapewnienia prawidłowego i bezprzerwowego funkcjonowania systemów SG W-MOSG. Prace te wykonuje przy pomocy specjalistycznych aplikacji,

- odpowiadanie za utrzymanie, konfigurowanie lokalnego serwera WWW, TFTP, FTP wykorzystywanych w realizacji zadań sekcji,

- administrowanie systemem kamer w przejściach granicznych zainstalowanych w ramach projektu WLAN celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu,

administrowanie systemu telefonii IP oraz innych usług telefonicznych komendy oddziału  i placówek granicznych W-MOSG celem zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń systemu oraz właściwego dostępu do usług. Samodzielne przeprowadzanie konfiguracji zakończeń abonenckich na poziomie aplikacji i sprzętu.

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań.
Praca na stanowisku związana jest z utrzymaniem technicznym systemów oraz rozwiązywaniem problemów zgłaszanych przez użytkowników, wymaga od pracownika samodzielności oraz kreatywnego i analitycznego myślenia, dobrej komunikatywności  i umiejętności posługiwania się terminologią techniczną w zakresie teleinformatyki. Praca związana jest ze sporadycznym wyjazdami w obrębie służbowej odpowiedzialności Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Stanowisko pracy zlokalizowane na parterze budynku wielokondygnacyjnego nr 2 kompleksu koszarowego W-MOSG. Dojścia i dojazdy utwardzone, budynek nie jest przystosowany dla osób ze stopniem niepełnosprawności uniemożliwiającym swobodne przemieszczanie się (bariery architektoniczne w postaci schodów, brak windy, brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych). Pomieszczenie pracy spełnia wymagania stanowisk pracy stałej, na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.
 

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

- wykształcenie: średnie o profilu telekomunikacyjnym lub informatycznym lub elektronicznym

- doświadczenie zawodowe/staż pracy: 1 rok doświadczenia zawodowego w administrowaniu systemami lub siecią teleinformatyczną

pozostałe wymagania niezbędne:

- znajomość terminologii teleinformatycznej, zagadnień sieciowych

- biegła znajomość systemów Windows, aplikacji biurowych,

- umiejętność pracy samodzielnej,

- komunikatywność,

- asertywność.

wymagania dodatkowe :

- posiadanie przeszkolenia, lub kursu lub szkolenia z zakresu systemów, aplikacji zarządzania siecią,

- posiadanie poświadczenia dostępu do informacji niejawnych,

- znajomość języka angielskiego na poziomie B2 w zakresie pisania i czytania z naciskiem na specjalistyczne słownictwo techniczne i informatyczne,

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys i list motywacyjny

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

Inne dokumenty i oświadczenia

- kopia dokumentu potwierdzającego wymagane doświadczenie zawodowe,

- w przypadku posiadania - kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych.

 

Termin składania dokumentów: od dn. 18.07.2014r. do dn. 14.08.2014r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego
ul. gen. Władysława Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn
Kancelaria Jawna

Inne informacje:

Wynagrodzenie zasadnicze brutto na podstawie umowy o pracę na czas określony ok. 1742 zł. Dokumenty można składać osobiście w Kancelarii Jawnej lub nadsyłać pocztą na wskazany adres (liczy się data stempla pocztowego). Wymagane dokumenty takie jak: list motywacyjny, życiorys i oświadczenia winny być opatrzone datą i czytelnym podpisem kandydata. Ponadto treść wymaganych oświadczeń winna być zgodna z treścią zawartą w ogłoszeniu. Lista ofert kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie zamieszczona w BIP W-MOSG. Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie i pisemnie o dalszych czynnościach kwalifikacyjnych. Oferty odrzucone na wstępie lub oferty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, po zakończonej procedurze kwalifikacyjnej, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.
 

 

 

18.07.2014
18.07.2014
Autor : Teresa Żygadło
Opublikowane przez : Teresa Żygadło
Statystyka strony: 912 wizyt
WYBIERZ SZEROKOŚĆ STRONY :
WAI
POCKET PC