Niedziela, 29 marca 2015, data aktualizacji serwisu: 27.03.2015
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
Menu przedmiotowe
BIP.GOV.PL
Redakcja serwisu
Rejestr Zmian
Serwis odwiedziło:
858.273 osób

Oferty pracy

27.03.2015

starszy referent w Kancelarii Tajnej Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji

 

Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej

poszukuje kandydatów na stanowisko:

starszy referent

w Kancelarii Tajnej Sekcji Ochrony Dokumentacji Wydziału Ochrony Informacji

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

Wymiar etatu: 1

 

Liczba stanowisk pracy: 1

 

Adres urzędu

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie
im.gen.bryg. Stefana Pasławskiego
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn

 

Miejsce wykonywania pracy: Kętrzyn

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

- prowadzenie urządzeń ewidencyjnych w kancelarii zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- bieżące wykonywanie czynności kancelaryjnych w zakresie przyjmowania, rejestrowania, przechowywania, przekazywania, wysyłania i udostępniania dokumentów oraz wydawnictw niejawnych, wg. zasad obowiązujących w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

- przyjmowanie i wydawanie materiałów i dokumentów niejawnych w formie depozytów oraz aktualizowanie stosownych wykazów,

- prowadzenie rejestru osób wchodzących do kancelarii,

- zabezpieczanie pracy kancelaryjnej funkcjonariuszom i pracownikom korzystającym z dokumentów niejawnych w wydzielonym pomieszczeniu kancelarii,

- wydawanie poza kancelarię dokumentów i materiałów niejawnych osobom do tego uprawnionym, które uzyskały poświadczenie bezpieczeństwa oraz zaświadczenie stwierdzające odbycie przeszkolenia z zakresu ochrony informacji niejawnych oraz zapewniają odpowiednie warunki do ich przechowywania,

- przyjmowanie i przechowywanie kluczy zapasowych do szaf metalowych i pomieszczeń, w których znajdują się urządzenia, zgodnie z Książką ewidencji kluczy oraz udostępnianie po uzyskaniu zgody Naczelnika Wydziału Ochrony Informacji,

- realizowanie czynności związanych z przygotowywaniem kancelarii do wewnętrznej kontroli stanu ochrony informacji niejawnych.

 

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 

Pracownik wykonuje prace typowo administracyjno-biurowe w wymiarze 8 godzin na dobę, 40 godzin tygodniowo. Praca polega na ewidencjonowaniu dokumentów i materiałów niejawnych poprzez odręczne wypełnianie właściwych rubryk w odpowiednich urządzeniach ewidencyjnych. Istnieje konieczność dostarczania dokumentów do adresatów usytuowanych na różnych piętrach sąsiadujących budynków. Sporadycznie występuje konieczność wykonywania czynności kancelaryjnych poza ustalonymi godzinami pracy.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Stanowisko pracy zlokalizowane jest na II piętrze budynku wielokondygnacyjnego kompleksu koszarowego Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Dojścia i dojazdy utwardzone, budynek nieprzystosowany dla osób ze stopniem niepełnosprawności umożliwiającym swobodne przemieszczanie się (bariery architektoniczne w postaci schodów, brak windy), brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia pracy spełniają wymagania pomieszczeń pracy stałej. Praca administracyjno-biurowa. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.

Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 

n i e z b ę d n e

wykształcenie: średnie

pozostałe wymagania niezbędne:

- komunikatywność,

- znajomość przepisów związanych z wytwarzaniem i obiegiem dokumentów niejawnych: (ustaw, rozporządzeń, zarządzeń, decyzji),

- umiejętność pracy w zespole,

- umiejętność obsługi urządzeń biurowych.

 

wymagania dodatkowe

- powyżej 6 miesięcy w pracy biurowej w administracji.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys i list motywacyjny

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

 

Inne dokumenty i oświadczenia

- w przypadku posiadania - kopie dokumentów potwierdzajacych doświadczenie powyżej 6 miesięcy w pracy biurowej w administracji.

Termin składania dokumentów: od dnia 27.03.2015 r. do dn. 07.04.2015r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn
KANCELARIA JAWNA
 

Inne informacje:

Wynagrodzenie zasadnicze na podstawie umowy o pracę na czas określony ok. 1780 zł brutto. Dokumenty można składać osobiście lub nadsyłać za pośrednictwem poczty na wskazany adres (liczy się data stempla pocztowego). Wymagane dokumenty takie jak: list motywacyjny, życiorys i oświadczenia winny być opatrzone datą i czytelnym podpisem kandydata. Ponadto treść wymaganych oświadczeń winna być zgodna z treścią zawartą w ogłoszeniu. Lista kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie zamieszczona w BIP W-MOSG. Spośród ofert kandydatów spełniających wymagania formalne, wytypowane osoby zostaną powiadomione pisemnie o dalszych czynnościach kwalifikacyjnych. Oferty odrzucone na wstępie lub oferty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, po zakończonej procedurze kwalifikacyjnej ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

 

 

27.03.2015
27.03.2015
24.03.2015
Autor : Teresa Żygadło
Opublikowane przez : Teresa Żygadło
Statystyka strony: 1355 wizyt
WYBIERZ SZEROKOŚĆ STRONY :
WAI
POCKET PC