Poniedziałek, 24 listopada 2014, data aktualizacji serwisu: 24.11.2014
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
Menu przedmiotowe
BIP.GOV.PL
Redakcja serwisu
Rejestr Zmian
Serwis odwiedziło:
786.744 osób

Oferty pracy

21.11.2014

specjalista do spraw ppoż w Wydziale Kontroli i Audytu Wewnętrznego

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie

Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej

poszukuje kandydatów na stanowisko:

specjalista

do spraw ppoż

w Wydziale Kontroli i Audytu Wewnętrznego

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, jest niższy niż 6%.

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn
 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

- bieżące przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej w komendzie oddziału i jego jednostkach organizacyjnych, a także prowadzenie dokumentacji i przedstawianie wniosków w tym zakresie Komendantowi W-MOSG w Kętrzynie,

- współudział w opracowywaniu oraz uaktualnianiu planów ochrony przeciwpożarowej, instrukcji bezpieczeństwa pożarowego obiektów oddziału oraz wewnętrznych zarządzeń i regulaminów dotyczących ochrony ppoż.,

- nadzór nad prowadzonymi przez służby techniczne oddziału przeglądami i konserwacją urządzeń i instalacji elektrycznych, odgromowych, ogrzewczych, wentylacyjnych, kominowych, sygnalizacji alarmowo-pożarowej oraz podręcznego sprzętu gaśniczego, a także nad przeprowadzaniem tych czynności w wyznaczonych terminach,

- prowadzenie w zależności od potrzeb wstępnych i cyklicznych szkoleń w zakresie ppoż celem zapoznania funkcjonariuszy SG i pracowników z przepisami przeciwpożarowymi w tym informowanie o sposobach postępowania na wypadek powstania pożaru, klęski żywiołowej lub innego miejsca zagrożenia,

- prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentacji służbowej. Stosowanie się do zaleceń pokontrolnych w zakresie ppoż. Sporządzanie sprawozdań, analiz, wniosków do Komendanta W-MOSG i KGSG celem przedstawienia stanu faktycznego bezpieczeństwa w zakresie ppoż.,

- współpracowanie z Komendami Powiatowych Straży Pożarnych w zakresie ppoż.,

- organizowanie ćwiczebnych alarmów pożarowych w komendzie oddziału oraz nadzorowanie alarmów pożarowych prowadzonych przez wskazanych funkcjonariuszy w placówkach PSG na podstawie uprzednio przygotowanego konspektu zajęć,

- wyposażanie budynków, obiektów budowlanych lub terenów w wymagane urządzenia przeciwpożarowe i gaśnice.

 

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 Praca administracyjno-biurowa, 8 godzin na dobę. Sporadycznie w godzinach nadliczbowych. Występują częste wyjazdy w teren do jednostek organizacyjnych W-MOSG. Praca wymaga znajomości przepisów o ochronie przeciwpożarowej oraz dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Ponadto na stanowisku pracy wymagana jest bardzo dobra znajomość obsługi komputera. Czas pracy na komputerze około 4 godzin dziennie.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Stanowisko pracy zlokalizowane na pierwszym piętrze budynku wielokondygnacyjnego nr 2 kompleksu koszarowego     W-MOSG. Dojścia i dojazdy utwardzone. Budynek nie przystosowany dla osób ze stopniem niepełnosprawności umożliwiającym swobodne przemieszczanie się (bariery architektoniczne w postaci schodów, brak windy). Brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia pracy spełniają wymagania stanowisk pracy stałej, na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, prace administracyjno-biurowe.

Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

- wykształcenie: wyższe i ukończone szkolenie specjalistów ochrony przeciwpożarowej albo wykształcenie wyższe na kierunku inżynieria bezpieczeństwa pożarowego lub tytuł inżyniera pożarnictwa, lub uzyskać uznanie kwalifikacji do wykonywania zawodu inżyniera pożarnictwa w toku postęp. o uznanie nabytych w państwach członkowskich UE, w państwach członkowskich EPoWH (EFTA)-stronach umowy o EOG, lub w konfederacji Szwajcarskiej kwalifikacji do wykonywania zawodu regulowanego -inżyniera pożarnictwa.

- pozostałe wymagania niezbędne:

- znajomość ustawy o ochronie przeciwpożarowej i rozporządzeń wykonawczych oraz innych przepisów dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego,

- umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietów biurowych Microsoft Office,

- asertywność,

- umiejętność pracy w zespole,

- komunikatywność.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys i list motywacyjny

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego

 

Inne dokumenty i oświadczenia

- kopia dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność - w przypadku kandydatów, którzy zamierzają skorzystać z pierwszeństwa w zatrudnieniu w przypadku, gdy znajdą się w gronie najlepszych kandydatów.

 

Termin składania dokumentów:

Termin składania dokumentów: od dn. 21.11.2014 r.  do dn. 05.12.2014 r.

Miejsce składania dokumentów:

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej w Kętrzynie
ul. Gen. Wł. Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn
Kancelaria Jawna

Inne informacje:

Dokumenty można składać osobiście w Kancelarii Jawnej lub nadsyłać pocztą na wskazany adres (liczy się data stempla pocztowego). Wymagane dokumenty takie jak: list motywacyjny, życiorys i oświadczenia winny być opatrzone datą i czytelnym podpisem kandydata. Ponadto treść wymaganych oświadczeń winna być zgodna z treścią zawartą w ogłoszeniu. Lista ofert kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie zamieszczona w BIP W-MOSG.
Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie i pisemnie o dalszych czynnościach kwalifikacyjnych.
Oferty odrzucone na wstępie lub oferty kandydatów którzy nie zostaną zatrudnieni, po zakończonej procedurze kwalifikacyjnej, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.
 

 

 

 

 

21.11.2014
21.11.2014
20.11.2014
Autor : Teresa Żygadło
Opublikowane przez : Teresa Żygadło
Statystyka strony: 818 wizyt
WYBIERZ SZEROKOŚĆ STRONY :
WAI
POCKET PC