Piątek, 30 stycznia 2015, data aktualizacji serwisu: 22.01.2015
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
Menu przedmiotowe
BIP.GOV.PL
Redakcja serwisu
Rejestr Zmian
Serwis odwiedziło:
831.053 osób

Oferty pracy

23.01.2015

sekretarz Komendanta Oddziału w Sekcji Prezydialnej Wydziału Koordynacji DziałańWarmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej

   Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej

poszukuje kandydatów na stanowisko:

sekretarz Komendanta Oddziału

Sekcji Prezydialnej Wydziału Koordynacji Działań

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu:

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn
  

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

-  organizowanie funkcjonowania sekretariatu Komendanta Oddziału celem zapewnienia skutecznej realizacji zadań urzędu,

-  planowanie w oparciu o terminarz zamierzeń Komendanta Oddziału: rozkładu jego dnia pracy, terminu (godzin) wizyt (spotkań) interesantów oraz przedstawicieli różnych instytucji i środowisk ( w tym międzynarodowych) z Komendantem Oddziału celem racjonalnego i sprawnego funkcjonowania urzędu,

- organizowanie przedsięwzięć związanych z przygotowaniem i przebiegiem konferencji, spotkań, narad, akcji promocyjnych, celem kształtowania pozytywnego wizerunku urzędu i formacji w środowisku i społeczeństwie, odpowiadanie za terminowość realizacji zadań przez inne komórki, różne stanowiska pracy, koordynowanie pracy osób przygotowujących wkład merytoryczny do zadań,

   -  prowadzenie rozmów telefonicznych w języku rosyjskim lub angielskim, między innymi z przedstawicielami Aparatu Pełnomocnika Granicznego Federacji Rosyjskiej Odcinka Kaliningradzkiego celem przekazywania istotnych informacji dotyczących przygotowania spotkań granicznych oraz spraw bieżących,

- przygotowywanie projektów dokumentów i rozkazów dziennych celem przedłożenia ich do akceptacji Komendantowi Oddziału, zapoznawanie z nimi osób zgodnie z przyjętymi ustaleniami, sporządzanie polecenia wyjazdów służbowych oraz przedstawianie ich do podpisu Komendantowi Oddziału celem zapewnienia sprawnego funkcjonowania urzędu,

    - obsługiwanie łączności teleinformatycznej, poczty elektronicznej celem zapewnienia sprawnego obiegu informacji między abonentami a Komendantem Oddziału i jego zastępcami oraz kierownikami odpowiednich komórek i jednostek organizacyjnych.

 

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 Praca administracyjno-biurowa wymagająca codziennych kontaktów osobistych i telefonicznych z klientem zewnętrznym jak i wewnętrznym. Na stanowisku wymagana jest umiejętność organizowania właściwego poziomu funkcjonowania sekretariatu oraz planowania kalendarza spotkań Komendanta Oddziału. Na w/w stanowisku wymagana jest umiejętność znajomości języka angielskiego i rosyjskiego na poziomie A. Niezbędna jest znajomość i umiejętność stosowania savoir-vivre oraz dobra organizacja pracy własnej. Praca w systemie 8 godzin na dobę, 40 godzin tygodniowo.

 

Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
          Stanowisko pracy zlokalizowane jest na pierwszym piętrze budynku wielokondygnacyjnego nr 2 kompleksu koszarowego W-MOSG. Dojścia i dojazdy utwardzone, budynek nie przystosowany dla osób ze stopniem niepełnosprawności umożliwiającym swobodne przemieszczania się (bariery architektoniczne w postaci schodów, brak windy), brak pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przystosowanych dla osób niepełnosprawnych. Pomieszczenia pracy spełniają wymagania stanowisk pracy stałej, na stanowisku nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, prace administracyjno-biurowe.
 

Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e:

- wykształcenie: średnie

- co najmniej 6 miesięcy doświadczenia w pracy biurowej

 

- pozostałe wymagania niezbędne:

- znajomość języków obcych: angielski - poziom A, rosyjski - poziom A,

- komunikatywność,

- otwarty stosunek do interesantów,

- asertywność,

- znajomość i umiejętność stosowania zasad savoir-vivre,

 

wymagania dodatkowe:

- doświadczenie w pracy w administracji publicznej,

- umiejętność pracy w środowisku programów graficznych internetu,

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys i list motywacyjny

- oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

- oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych

- oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

 

Inne dokumenty i oświadczenia

- kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań niezbędnych,

- w przypadku posiadania - kopie dokumentów potwierdzających spełnienie wymagań dodatkowych,

 

Termin składania dokumentów: od dn. 23-01-2015 r. do dn. 06-02-2015 r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn
KANCELARIA JAWNA

 

Inne informacje:

Wynagrodzenie zasadnicze na okres trwania umowy o pracę na czas określony ok. 1840 zł brutto. Dokumenty można składać osobiście w Kancelarii Jawnej lub nadsyłać pocztą na wskazany adres (liczy się data stempla pocztowego). Wymagane dokumenty takie jak: list motywacyjny, życiorys i oświadczenia winny być opatrzone datą i czytelnym podpisem kandydata. Treść oświadczeń dla potrzeb rekrutacji znajduje się na stronie: http://www.mpis.gov.pl/bip/. Lista ofert kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie zamieszczona w BiP W-MOSG. Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie i pisemnie o dalszych czynnościach kwalifikacyjnych. Oferty odrzucone na wstępie lub oferty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, po zakończonej procedurze kwalifikacyjnej, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

 

 

23.01.2015
23.01.2015
Autor : Teresa Żygadło
Opublikowane przez : Teresa Żygadło
Statystyka strony: 655 wizyt
WYBIERZ SZEROKOŚĆ STRONY :
WAI
POCKET PC