Środa, 5 sierpnia 2015, data aktualizacji serwisu: 30.07.2015
Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
Menu przedmiotowe
BIP.GOV.PL
Redakcja serwisu
Rejestr Zmian
Serwis odwiedziło:
910.102 osób

Oferty pracy

03.08.2015

psycholog w Służbie Zdrowia Warmińsko-Maurskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Kętrzynie

 

 

Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

psycholog

w Służbie Zdrowia Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej z siedzibą w Kętrzynie

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

ogłoszenie o naborze w celu zastępstwa nieobecnego członka korpusu służby cywilnej

 

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Adres urzędu

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn

 

Miejsce wykonywania pracy: Kętrzyn

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

- samodzielne przeprowadzanie badań psychologicznych i wydawanie opinii celem określenia przydatności osób ubiegających się o podjęcie służby w Straży Granicznej w ramach prowadzonego postępowania kwalifikacyjnego,

- udzielanie porad i konsultacji celem pomocy psychologicznej cudzoziemcom przebywającym w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Kętrzynie,

- prowadzenie psychoprofilaktyki celem promocji zdrowia, przestrzegania zasad higieny psychicznej oraz szkoleń z tym związanych,

- udzielanie porad i konsultacji celem pomocy psychologicznej w sytuacjach trudnych i kryzysowych funkcjonariuszom, pracownikom oraz członkom ich rodzin,

- współpracowanie z innymi jednostkami Straży Granicznej i instytucjami zewnętrznymi w zakresie psychologii celem prawidłowego wykonania zadań.

 

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 

Praca o charakterze biurowym 8 godzin dziennie. Praca polega na prowadzeniu działalności psychoprofilaktycznej w Komendzie Oddziału a także w trakcie wyjazdów na placówki graniczne oraz udzielaniu świadczeń psychologicznych w sytuacjach trudnych i kryzysowych dla funkcjonariuszy i pracowników oraz osób przebywających w Strzeżonym Ośrodku dla Cudzoziemców w Kętrzynie.
Ponadto, na stanowisku występuje narażenie na czynniki biologiczne w kontakcie  z cudzoziemcami, zagrożenie korupcją, udział w procedurach kwalifikacyjnych wyboru kandydatów do pracy.


Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy
Stanowisko pracy stałej zlokalizowane jest na parterze budynku wielokondygnacyjnego kompleksu koszarowego Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej. Dojścia i dojazdy utwardzone, część budynku przystosowana dla osób ze stopniem niepełnosprawności umożliwiającym swobodne przemieszczanie się (podjazd). W skład pomieszczeń wchodzą pomieszczenia higieniczno-sanitarne przystosowane dla osoby niepełnosprawnej. Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.


Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

 

n i e z b ę d n e

wykształcenie: wyższe w zakresie psychologii

 

pozostałe wymagania niezbędne:

komunikatywność,

umiejętność pracy w zespole,

umiejętność argumentowania.

 

wymagania dodatkowe

- udokumentowany odbyty 1 rok stażu podyplomowego w zakresie psychologii,

- dyspozycyjność w okresie zwiększonej realizacji zadań,

- czytelny charakter pisma ręcznego.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys i list motywacyjny

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych

- oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne   

  przestępstwo skarbowe

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie

- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie                  

  o posiadaniu obywatelstwa polskiego.

 

Inne dokumenty i oświadczenia

- w przypadku posiadania - kopia dokumentu potwierdzającego odbycie stażu podyplomowego w zakresie psychologii.

 

Termin składania dokumentów:  od dn. 03.08.2015 r.  do  dn. 17.08.2015 r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
ul. Gen. Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn
Kancelaria Jawna

 

Inne informacje:

Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane  z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną    czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.

Ponadto informujemy, że wynagrodzenie zasadnicze brutto na podstawie umowy na czas zastępstwa wynosi ok. 2060 zł. Dokumenty można składać osobiście w Kancelarii Jawnej lub nadsyłać pocztą na wskazany adres (liczy się data stempla pocztowego). Wymagane dokumenty takie jak: list motywacyjny, życiorys i oświadczenia winny być opatrzone datą i czytelnym podpisem kandydata. Lista ofert kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie zamieszczona w BiP W-MOSG. Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie       i pisemnie o dalszych czynnościach kwalifikacyjnych. Oferty odrzucone na wstępie lub oferty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, po zakończonej procedurze kwalifikacyjnej, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

 

 

03.08.2015
03.08.2015
30.07.2015
Autor : Teresa Żygadło
Opublikowane przez : Teresa Żygadło
Referat ds. Pracowników Sekcji Spraw Osobowych Wydziału Kadr i Szkolenia
Statystyka strony: 543 wizyt
WYBIERZ SZEROKOŚĆ STRONY :
WAI
POCKET PC