specjalista w Sekcji Księgowości i Rozliczeń Pionu Głównego Księgowego

                                                          

Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej

poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

specjalista

w Sekcji Księgowości i Rozliczeń Pionu Głównego Księgowego

 

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych, wynosi co najmniej 6%.

 

Adres urzędu

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego
ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Kętrzyn

 

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

- samodzielne i bieżące prowadzenie ewidencji środków trwałych w bazie programu komputerowego FT_ST dla wszystkich grup GUS łącznie dla grupy jawnej i niejawnej. Dokonywanie analizy dostarczonych dokumentów, sprawdzanie ich kompletności, prawidłowości celem przedstawienia ich przełożonemu a następnie do podpisu Komendantowi oddziału bądź innej uprawnionej osobie,

- wspomaganie pracowników służb merytorycznych odpowiedzialnych za prowadzenie w komórkach merytorycznych środków trwałych w programie GMAT. Efektem końcowym pracy pracownika jest przekazanie komórce finansowej rzetelnej informacji na temat środków trwałych celem ujęcia w księgach rachunkowych,

- prowadzenie rejestru szkód wyrządzonych przez osoby prawne lub fizyczne w mieniu W-MOSG, rejestrowanie wystawianych przez służby merytoryczne protokołów szkód, sprawdzanie zgodności i poprawności klasyfikacji budżetowej celem dostarczenia aktualnej informacji o stanie faktycznym uszkodzonego mienia i monitorowanie przebiegu końcowego efektu prac związanych z postępowaniami szkodowymi,

- prowadzenie gospodarki mandatowej w zakresie przyjmowania i rozliczania otrzymywanych zestawień mandatów karnych kredytowanych i gotówkowych celem wystawienia zlecenia przyjęcia wpłaty gotówkowej do kasy lub sporządzanie polecenia księgowania na przelew do Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie, a następnie sporządzanie sprawozdawczości w tym zakresie,

- uzgadnianie na bieżąco kont analitycznych celem zapewnienia kompletności i aktualności bazy środków trwałych,

- archiwizowanie dokumentacji księgowej i innej celem przekazania jej do Archiwum Zakładowego Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej.

 

Warunki pracy

Warunki dotyczące charakteru pracy na stanowisku i sposobu wykonywania zadań
 

     Stanowisko biurowe, samodzielne. Praca z komputerem max. 8 godz. dziennie, wymagająca dużej wiedzy merytorycznej i praktycznej, zaangażowania, dyspozycyjności, terminowości w wykonywaniu powierzonych czynności. Ważna jest komunikacja werbalna i pisemna polegająca na formułowaniu wypowiedzi w sposób gwarantujący ich zrozumienie oraz umiejętność argumentacji i przekonywania. Praca polega na znajomości i umiejętności wykorzystywania obowiązujących przepisów prawa, głównie dotyczących rachunkowości i finansów publicznych w zakresie: prowadzenia w specjalistycznym programie księgowym zdarzeń gospodarczych, dotyczących środków trwałych, prowadzenia rejestru szkód wyrządzonych przez osoby prawne lub fizyczne w mieniu Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej, rejestrowanie wystawionych przez komórki merytoryczne protokołów szkód, prowadzenia gospodarki mandatowej w zakresie przyjmowania i rozliczania otrzymywanych zestawień mandatów karnych kredytowych i gotówkowych, uzgadniania ewidencji księgowej wszystkich zdarzeń gospodarczych dotyczących środków trwałych w systemie finansowo-księgowym FT-FK z bazą środków trwałych.Miejsce i otoczenie organizacyjno-techniczne stanowiska pracy

    Stanowisko pracy stałej zlokalizowane na II piętrze budynku wielokondygnacyjnego kompleksu koszarowego W-MOSG. Dojścia i dojazdy utwardzone, budynek nie przystosowany dla osób ze stopniem niepełnosprawności (brak wind oraz pomieszczeń higieniczno-sanitarnych przeznaczonych dla osób niepełnosprawnych). Na stanowisku pracy nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia.


Inne

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy

n i e z b ę d n e

wykształcenie: wyższe ekonomiczne

doświadczenie zawodowe/staż pracy: 2 lata doświadczenia zawodowego w księgowości

 

pozostałe wymagania niezbędne:

- biegła znajomość zasad rachunkowości budżetowej,

- biegła znajomość tematyki z zakresu finansów publicznych,

- komunikatywność,

- umiejętność pracy w zespole.

 

wymagania dodatkowe

- udokumentowany staż pracy w księgowości w jednostce budżetowej lub sektorze finansów publicznych,

- dyspozycyjność,

- znajomość pracy pakietu Microsoft Office, Open Office.

 

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

- życiorys i list motywacyjny,

- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji,

- oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych,

- oświadczenie o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

- kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

- kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie  o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

- kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego doświadczenia  w księgowości: długości i rodzaju,

- w przypadku posiadania kopie dokumentów potwierdzających staż pracy w księgowości w jednostce budżetowej lub sektorze finansów publicznych,

 

Termin składania dokumentów: od dn. 28-09-2015r. do dn. 09-10-2015r.

 

Miejsce składania dokumentów:

Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej
w Kętrzynie
ul. gen. Władysława Sikorskiego 78
11-400 Kętrzyn
Kancelaria Jawna

 

Inne informacje:

     Nasz urząd jest pracodawcą równych szans i wszystkie aplikacje są rozważane z równą uwagą bez względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania polityczne, przynależność związkową, pochodzenie etniczne, wyznanie, orientacje seksualną czy też jakąkolwiek inną cechę prawnie chronioną.
Ponadto informujemy, że wynagrodzenie zasadnicze dla pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę na czas określony wynosi 1873,84 zł brutto. Dokumenty można składać osobiście w Kancelarii Jawnej lub nadsyłać pocztą na wskazany adres (liczy się data stempla pocztowego). Wymagane dokumenty takie jak: list motywacyjny, życiorys  i oświadczenia winny być opatrzone datą i czytelnym podpisem kandydata. Lista ofert kandydatów spełniających wymagania formalne zostanie zamieszczona w BiP W-MOSG. Kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie i pisemnie  o dalszych czynnościach kwalifikacyjnych. Oferty odrzucone na wstępie lub oferty kandydatów, którzy nie zostaną zatrudnieni, po zakończonej procedurze kwalifikacyjnej, ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

 

 Preferowana forma kontaktu: telefoniczna

Imię i nazwisko pracodawcy lub osoby wskazanej do kontaktów w sprawie oferty pracy:  Pani Teresa Żygadło – specjalista Referatu ds. Pracowników Sekcji Spraw Osobowych Wydziału Kadr i Szkolenia, nr telefonu (89) 750 30 83

Częstotliwość kontaktów z osobą wskazaną przez pracodawcę: od poniedziałku do piątku  w godz. od 730 do 1530

Szczególne zainteresowanie zatrudnieniem kandydata z państwa EOG: Nie

Upowszechnienie oferty w wybranych państwach EOG: NIE

Forma upowszechnienia oferty: zawiera dane umożliwiające identyfikację pracodawcy krajowego.

Pracodawca w okresie do 365 dni przed zgłoszeniem oferty pracy nie został skazany prawomocnym wyrokiem za naruszenie praw pracowniczych.

W okresie 365 dni przed zgłoszeniem oferty pracy nie toczyło się wobec pracodawcy postępowanie wyjaśniające.

Pracodawca nie zgłosił ofertę pracy do innego powiatowego urzędu pracy.

Pracodawca  nie chce, aby przekazano ofertę pracy do innych powiatowych urzędów pracy w celu upowszechnienia w ich siedzibach. 

 

 

 

Metryczka

Data wytworzenia : 26.09.2015
Data publikacji : 28.09.2015
Podmiot udostępniający informację:
Biuletyn Informacji Publicznej
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Teresa Żygadło
Osoba udostępniająca informację:
Teresa Żygadło
Osoba modyfikująca informację:
do góry