Rekrutacja do służby w Straży Granicznej

Warunki przyjęcia do służby przygotowawczej i stałej w SG

INFORMACJA

Informujemy że z dniem 01.01.2007 r. Straż Graniczna zaprzestała przyjmowania osób do służby kandydackiej trwającej 12 miesięcy, która w myśl ustawy o powszechnym obowiązku obrony RP jest równoznaczna ze spełnieniem obowiązku zasadniczej służby wojskowej pełnionej przez poborowych w formacjach uzbrojonych nie wchodzacych w skład Sił Zbrojnych RP.

 

INFORMACJA

 

 

Komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej prowadzi nabór do służby w placówkach pozostających w zasięgu służbowej odpowiedzialności oddziału.

Osoby zainteresowane służbą w Warmińsko–Mazurskim Oddziale Straży Granicznej proszone są o osobiste złożenie wymaganych dokumentów w Wydziale Kadr i Szkolenia W-MOSG przy ul. gen. Władysława Sikorskiego 78 w Kętrzynie. Dokumenty są przyjmowane od poniedziałku do piątku w godz. 8.00–14.00.            

Dodatkowo istnieje możlowość złożenia dokumentów w każdą ostatnią sobotę miesiąca -  po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się pod nr tel. 89 750 3023.

Ponadto, dokumenty można składać w:

1. Placówce SG w Braniewie (ul. Kwiatowa 2) -  w dniu 24.09.2019 r. po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się

                                                                                      pod nr tel. 89 750 3023

2. Placówce SG w Gołdapi (ul. Przytorowa 7) -  w dniu 26.09.2019 r. po wcześniejszym telefonicznym umówieniu się

                                                                                    pod nr tel. 89 750 3023

  

Planowana liczba przyjęć do służby w 2019 roku – do 30 osób.

Szczegółowe informacje dotyczące przebiegu postępowania kwalifikacyjnego można uzyskać na stronie internetowej www.wm.strazgraniczna.pl lub pod nr. tel. 89 750 30 23.

 

Warunki przyjęcia do służby w Straży Granicznej

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba posiadająca wyłącznie obywatelstwo polskie, która w dniu przyjęcia do służby nie przekroczyła wieku 35 lat. W szczególnie uzasadnionych przypadkach, ze względu na posiadanie kwalifikacji lub umiejętności przydatnych do pełnienia służby w Straży Granicznej, kandydat niespełniający ww. warunku, może być przyjęty do służby w Straży Granicznej za zgodą Komendanta Głównego Straży Granicznej. Przepisu nie stosuje się do osób o których mowa w art. 61 ust. 1 i 1a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2019 r., poz. 147 ze zm.).

 

Służbę w Straży Granicznej może pełnić osoba:

-        o nieposzlakowanej opinii,

-        niekarana za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

-        korzystająca w pełni z praw publicznych,

-        posiadająca co najmniej średnie wykształcenie,

-        posiadająca zdolność fizyczną i psychiczną do służby,

-        gotowa podporządkować się szczególnej dyscyplinie,

-        dająca rękojmię zachowania tajemnicy stosownie do wymogów określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych,

-        posiadająca uregulowany stosunek do służby wojskowej (warunek nie dotyczy kobiet oraz absolwentów szkół wyższych),

-        która podda się procedurze kwalifikacyjnej i zda egzamin w jednym z Ośrodków Szkolenia SG.

Kandydaci ubiegający się o przyjęcie do służby winni osobiście złożyć w Wydziale Kadr i Szkolenia Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej następujące dokumenty:

- podanie o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (kierowane do Komendanta Warmińsko-Mazurskiego Oddziału SG),

- wypełniony kwestionariusz osobowy (do pobrania na stronie internetowej: www.strazgraniczna.pl),

- dwie aktualne, kolorowe fotografie w formacie wymaganym do dowodu osobistego,

- kserokopię dowodu osobistego,

- kserokopię książeczki wojskowej, o ile kandydat jest objęty ewidencją wojskową,

- kserokopię świadectw pracy lub służby z poprzednich miejsc pracy lub służby, o ile wcześniej kandydat pozostawał w stosunku pracy lub służby,

- kserokopię aktualnego zaświadczenia o niekaralności z Krajowego Rejestru Karnego, wydanego nie wcześniej niż przed sześcioma miesiącami od dnia złożenia podania o przyjęcie do służby - tylko w przypadku kandydatów posiadających aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnychaktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych,

- kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, w tym specjalistyczne,

- kserokopię odpisu skróconego aktu urodzenia kandydata,

- kserokopię odpisu skróconego aktu małżeństwa kandydata, o ile dotyczy to kandydata,

- kserokopię paszportu, o ile kandydat go posiada.

Składając podanie, kandydat przedkłada do wglądu:

- oryginały dokumentów wyżej wymienionych,

- posiadane aktualne poświadczenie bezpieczeństwa upoważniające do dostępu do informacji niejawnych, o ile poświadczenie takie uzyskał,

- inne dokumenty, jeżeli obowiązek przedłożenia ich wynika z odrębnych przepisów.

Nabór do służby odbywać się będzie zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie o Straży Granicznej z dnia 12 października 1990 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 147 ze zm.) oraz w rozporządzeniu MSWiA z dnia 10 lutego 2006 r. w sprawie przeprowadzania postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Straży Granicznej (Dz. U. Nr 23, poz. 175 późn. zm.).

 

www.wm.strazgraniczna.pl.

Szczegółowych informacji dotyczących przebiegu procedury kwalifikacyjnej udziela: Warmińsko-Mazurski Oddział Straży Granicznej im. gen. bryg. Stefana Pasławskiego Sekcja Organizacji i Naboru Wydziału Kadr i Szkolenia ul. Gen. Władysława Sikorskiego 78 11-400 Kętrzyn

 

poniedziałek – piątek w godzinach 7:30 – 15:30

tel. 89 750 30 23

 

Adres poczty elektronicznej przeznaczonej do kontaktu dla kandydatów do służby: nabor.wmosg@strazgraniczna.pl

 

 

Metryczka

Data publikacji 31.05.2013
Data modyfikacji 03.09.2019
Podmiot udostępniający informację:
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Łukasz Majorowski
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Majorowski
Osoba modyfikująca informację:
Wojciech Bardabusz
do góry